L´estrangeria és una matèria multidisciplinar que regula les condicions, la situació jurídica  i els interessos de les persones que no són nacionals del nostre país, es per això que us oferim la nostra acreditada experiència en l´assessorament i tramitació d´expedients relatius a estrangeria.

La complexitat en la casuística i en les polítiques canviants en aquesta àrea fa totalment aconsellable que la tramitació estigui supervisada per un professional que aconselli la presentació de la sol·licitud.

Si esteu interessats en rebre assessorament sobre  la viabilitat del vostre tràmit, demaneu una cita prèvia al nostre despatx. Els nostres serveis consisteixen en l´estudi de la viabilitat de l´expedient, sol·licitud de cita prèvia, presentació de documentació i notificació de la resolució.

Entre d´altres podreu trobar aquests tràmits:

Obtenció de la Nacionalitat Espanyola.

Sol · licituds de número d'identificació d'estranger -N.I.E.

Sol·licituds de certificats de Registre de residents comunitaris

Targetes de Residència d'estrangers no comunitaris Familiars de Ciutadà de la Unió Europea

Autoritzacions de Residència no lucrativa

Autoritzacions de Residència per Reagrupació Familiar

Autoritzacions de Treball per compte aliè i per compte propi

Autoritzacions d'estada per estudis i/o investigació

Autoritzacions de Residència per Circumstàncies Excepcionals

Sol·licituds de Renovació i modificació d'Autoritzacions de Residència i/o de Treball

Procediments en els Tribunals de lo Contenciós-Administratiu

Procediments d´Expulsió

Estrangeria