Dret Civil

 • Reclamació de quantitats i impagats
 • Com advocats la nostra especialitat es centra principalment en la gestió judicial de cobrament, o el que és el mateix la reclamació de quantitat, no obstant això, es possible arribar per la via de la negociació i/o la mediació a sistemes de cobrament extrajudicial que garanteixin la continuïtat de la relació comercial amb els clients que se´ls hi reclama el pagament.

 

 • Dret de família
 • Separacions i divorcis de comú acord i contenciosos
 • Reclamació de filiació
 • Capitulacions matrimonials
 • Règim econòmic matrimonial (modificació o dissolució)Liquidació de béns comuns, tant en el règim econòmic matrimonial de separació de béns, com en el règim de guanys, com en el règim participatiu
 • Parelles de fet
 • Guàrdia i custodia de fills
 • Incapacitacions, tuteles, curateles i defensor judicial

 

 • Arrendaments, desnonaments
 • Redacció del contracte d’arrendament fins l’extinció del mateix
 • Eventuals problemes sorgits durant la vigència de l’arrendament
 • Assessorament en relació a contractes d’arrendament sobre finques rústiques o situacions anàlogues i també de locals de negoci que explota diferents activitats.
 • Tramitació de desnonaments per incompliment del contracte de lloguer.
 • Impagament de les rendes de lloguer.
 • Impagament del’import de la fiança o de la seva actualització.
 • Subarrendament o cessió de la finca no consentida pel propietari.
 • Realització de danys causats dolosament en la finca.
 • Obres no consentides per l'arrendador.
 • Realització d'activitats molestes, insalubres, perilloses, nocives o il·lícites per part del llogater.
 • Expiració del termini contractual.
 • Precaristes. El desnonament per precari es presenta en els casos de persones que ocupen un habitatge sense dret a fer-ho.
 • Resolució de contractes de renda antiga
 • Denegació de pròrroga forçosa del llogater.

 

 • Dret immobiliari
 • Oferim assessorament a empreses i particulars a les diferents àrees de l'activitat immobiliària. El nostre assessorament està dirigit a tot tipus de transaccions immobiliàries, des d'operacions amb solars i terrenys, habitatges, edificis industrials, oficines i locals comercials fins a complexos residencials, turístics, hotelers, culturals o comercials. Oferim assessorament legal en tot el procés necessari per al desenvolupament de qualsevol activitat immobiliària, des de l'anàlisi registral, urbanístic i administratiu dels immobles fins a la confecció de contractes preparatoris (arres, opcions de compra, etc.) o confirmatoris, així com la materialització de la pròpia operació (compravenda, concessió administrativa o construcció, per exemple).

 

 • Herències i successions
 • Testaments
 • Impostos
 • Acceptació d’herències

 

     Dret Penal

 • Procediments abreujats
 • Procediments ràpids
 • Delictes Lleus

Tribunals